منجی خواهی در یهود


قطعاً طالوت «منجی» بود اما فقط برای نجات «یک قوم» که در زمان داوود و سلیمان به مرحله اوج خود رسید و این همان مصداق وعده خداوند به بنی اسرائیل بود؛  به گونه ای که برای همه علماء یهود، این ایده مطرح شد که حکومت مسیحایی داوود برای همیشه ادامه خواهد داشت.

اما هنوز مدتی نگذشته بود که حکومت واحد سلیمان، به دو تکه تبدیل شد! لذا « ماشیَح بودن داوود و سلیمان » هم رنگ می بازد؛ از این زمان به بعد انتظار موعود بیشتر می شود، چرا که بدبختیها و رنج های یهودیان افزایش پیدا کرد...


منجی و نجات دهنده نهایی کجاست؟

بهترین فرد برای نجات بنی اسرائیل کیست؟


فایل عکس نوشته در ادامه مطلب 


4d


منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان / اینستاگرام عربی mahdavimessages