{تمثیلات و مثالهای مهدوی - شماره 22}

 

همانند زنبور عسل باش!

 

امیرالمؤمنان به پیروان خود فرمودند: در میان مردم همچون «زنبور عسل» در بین پرندگان باشید. هیچ پرنده ای نیست مگر اینکه زنبور عسل را ناتوان و بی مقدار می شمرد! در صورتی که اگر بدانند در اندرون او چه نهفته است هرگز با او چنین رفتاری نخواهند کرد!

با مردم به ظاهر خود نشست و برخواست داشته باشید و از نظر اندیشه و عمل خویش از آنان دوری کنید، به درستی که بهره هر کس همان چیزی است که خود بدست آورده و در روز قیامت با آن کس که دوست می داشته محشور خواهد بود.

شما به آنچه دوست دارید و آرزو دارید دست نخواهید یافت مگر اینکه...از شما جز اندکی همچون «سرمه در چشم» یا «نمک در طعام» کسی پا بر جا بر این امر باقی نماند! {برای یار شدن برای امام عصر، باید به توصیه های اهل بیت مو به مو عمل نماییم تا جزو یاران ایشان قرار گیریم}

 

(غیبت نعمانی، ص۲۱۰)

 

Read the rest 

 

{Mahdism examples - No.22}

 

Be like the bee!

Amir Al-Mu'minin said to his followers: “Be among the people like the “bee” among the birds. All the birds deem it weak and unworthy! But if they knew what there is in its interiors, they would not treat it so!”

Socialize with people on the surface and stay away from their viewpoints and doings, indeed every one will be rewarded according to his doings and will be gathered with the ones, whom he loves on the day of Resurrection.

You will not achive what you love and what you hope until … No one of you will keep on this matter except like the“kohl in an eye” or like the“salt in food”! {To be Imam Mahdi’s devotee, we have to fulfill Ahla Al-Bayt’s recommendations precisely till we are one of his devotees}

(Al-Ghayba al-Nu'mani, P. 210)

 

22o

 

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ؛ موسسه مصاف masaf.ir

///   اینستاگرام فارسی :      mmahdaviat  ///  تلگرام فارسی :    T.me/Mahdaviat ///

///   Instagram English Pageislam_pfr  ///  باللغة العربیة :   mahdavimessages ///