{وظایف منتطران - شماره 22}

 

بیانِ فضائل حضرت مهدی(عج)

 

در روایات اسلامی، مومنان، به بیانِ خوبی های اهل بیت میان مردم، ترغیب شده اند.

امام کاظم(ع) میفرمایند: همانا دو مومن که با یکدیگر دیدار نموده و خدا را یاد می کنند، آن گاه فضل ما اهل بیت را ذکر می کنند، بر صورت شیطان گوشتی باقی نمی ماند، مگر اینکه آب می شود تا آن جا که روح او از شدت دردی که می کشد به التماس در می آید.

(کافی جلد ۲ صفحه ۱۸۸ حدیث ۷)

 

امام سجاد(ع) فرموده اند: اما حق کسی که به تو نیکی و خوبی نموده است، آن است که از او سپاسگزاری کنی و کار خوبش را یادآور شوی و در حق او گفتار و مطلب نیک را نشر و گسترش دهی.

(تحف العقول ص ۲۶۵)

 

Read the rest 

 

{The duties of the awaiting people - No.22}

 

Expressing Imam Mahdi’s superiorities

In Islamic narrations, believers are persuaded to express Ahl al-Bayts’ superiorities among people.

Imam Kazim (PBUH) said: “Indeed when two believers meet and mention Allah, then they mention our (the Ahl al-Bayt) superiorities, the flesh of the Devil’s face melts till his soul starts begging due to his agony.”

(Usul al-Kafi, vol.2, p.188, hadith 7)

Imam Sajjad (PBUH) said: “The right of the person who does a kindly act to you is that you thank him and mention his kindness and propagate good words and points about him.”

(Tuhaf al-Uqul, p.265)

 

22t

 

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ؛ موسسه مصاف masaf.ir

///   اینستاگرام فارسی :      mmahdaviat  ///  تلگرام فارسی :    T.me/Mahdaviat ///

///   Instagram English Pageislam_pfr  ///  باللغة العربیة :   mahdavimessages ///