{منجی در ادیان - شماره 21}

 

پس از ظهور از نگاه زرتشت

 

خشکسالی، فقر و بدبختی از میان خواهد رفت. رودخانه ها پر آب، زمین حاصلخیز، درختان پربار، گیاهان سبز و شاداب خواهند شد و گرسنه ای وجود نخواهد داشت...

نجات بشر و مبارزه با دروغ و بدی، آینده ای بدون شرک و بِدعَت، زندگی به دور از نژاد پرستی یا قومیت پرستی که فقط بر اساس انسانیت...

 

(منجی در ادیان، زواردهی، ص۲۰۳-۲۰۵ ؛ گزیده ذات اسپرم، فصل۳۵، بند۲)

 

Read the rest 

 

{Seeking the Savior in Different Religions - No.21}

 

How would the world be after the Reappearance in Zoroaster’s point of view?

Drought, poverty and misery will disappear. There will be full rivers, fertile lands, fruitful trees and green plants, and there will remain no hungry man…

Saving humans, fighting lies and evils, having a future without polytheism and heresy, living a life far away from love of racism or ethnicity. A life only based on humanity…

(The Savior in religions, Zavardehi, pp. 203-5 , Zatsparam collection, chapter 35, part2)

 

 

21d

 

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ؛ موسسه مصاف masaf.ir

///   اینستاگرام فارسی :      mmahdaviat  ///  تلگرام فارسی :    T.me/Mahdaviat ///

///   Instagram English Pageislam_pfr  ///  باللغة العربیة :   mahdavimessages ///