{وظایف منتظران - شماره 21}

 

دعوت کردنِ مردم به امام زمان(عج) و شناساندنِ حضرت

 

هر کس به میزان علم و دانش خود، باید مردم را به سوی امام دعوت نماید و مردم را به ایشان نزدیک نماید و نشر معارف مهدویت از جمله این کارهاست. شخص دعوت کننده باید علاوه بر حکمت علمی، دارای حکمت عملی بوده و بصورت عملی مردم را با حضرت آشنا نماید زیرا تاثیر بیشتری دارد.

امام معصوم میفرماید: همانا عالِمی که به مردم معارف دینشان را یاد میدهد و ایشان را به امامشان دعوت میکند، از هفتاد هزار عابد، برتر است.

(مکیال المکارم ج ۲ ص ۲۷۴)

 

آیت الله موسوی اصفهانی نویسنده کتاب ارزشمند مکیال المکارم میفرماید:

(وظیفه ما در زمان غیبت) دعوت کردنِ مردم و هدایت آن ها به سمت امام زمان است و این کار از "مهمترین" طاعات و "واجبترین" عبادات است.

(مکیال المکارم بخش ۸)

 

مبادا مولایمان را چشم به راه بگذاریم...

 

Read the rest 

 

{The duties of the awaiting people - No.21}

 

Inviting people towards Imam Mahdi and making him known

Everyone should invite people towards Imam Mahdi as much as his/her knowledge and wisdom and make them intimate with him. Propagating Mahdism instructions is of such acts. The inviter must have practical wisdom as well as methodical wisdom and invite people towards Imam practically, since it is more effective.

One of the Imppeccable Imams said: “A scholar who teaches people their religious instructions and invites them towards their Imam, is better than seventy thousand worshippers.”

(Mekyal al Makarem, vol. 2, p. 274)

Ayatollah Musavi Isfahani, the writer of the precious book of Mekyal al-Makarem, said:

“(Our duty during the occultation is) inviting and guiding people towards Imam Mahdi and this is of the “most important” and the “most obligatory” worships.”

(Mekyal al Makarem, sec.8)

We should not make our master awaiting…

 

21t

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ؛ موسسه مصاف masaf.ir

///   اینستاگرام فارسی :      mmahdaviat  ///  تلگرام فارسی :    T.me/Mahdaviat ///

///   Instagram English Pageislam_pfr  ///  باللغة العربیة :   mahdavimessages ///