{منجی در ادیان - شماره 1}

 

منجی خواهی در قرآن

 

در طول تاریخ ، مردم برای رهایی از بلاها ، ظهور  "نجات دهنده ای" را انتظار می کشیدند! مانند نجات نوح از غرق شدن در طوفان! نجات لوط از شهری پر از مردم آلوده! نجات بنی اسرائیل از فرعونیان!

این شد که خدا، مردمی با زندگی ناپاک را از گردونه تاریخ، حذف کرد؛ تکذیب کنندگان نوح، نابود شدند! اهالی شهر ( قوم لوط ) با صاعقه ای سوزانده شدند! و نیز غرق شدن فرعونیان در نیل ...

 

لذا این فریاد منتظران که « أینَ هادِمُ أبنیَةِ الشِّرکِ وَ النّفاق » ریشه ی قرآنی دارد...

 

(سوره / آیه : شعراء 169، یونس 73، انبیاء 71، بقره 49)

 

Read The rest 

 

{Seeking the Savior in Different Religions - No.1}

 

 

Savior Seeking in the Quran

Throughout history, in order to survive the catastrophes, people were waiting for a "savior"! Like Noah who saved people from drowning in a storm! Saving Lot from the city full of lustful people! Saving the Israelites from Pharaohs!

Therefore, due to this, God removed people with lustful life off the history; those who rejected Noah were destroyed! People of Sodom (Lut’s Tribe) were burned by the lightning! And also the drowning of Pharaohs in the Nile…

Therefore this whine of those who wait for a savior “Where is the destroyer of the buildings of hypocrisy and blasphemy? ” has a Quranic root.

(Sura/Verse: ash-shu`araa' (The Poets) 169, Yoonus 73, al-Anbiyaa' (The Prophets) 71, al-Baqarah (The Cow) 49)

 

 

 

1d

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ؛ موسسه مصاف masaf.ir

///   اینستاگرام فارسی :      mmahdaviat  ///  تلگرام فارسی :    T.me/Mahdaviat ///

///   Instagram English Pageislam_pfr  ///  باللغة العربیة :   mahdavimessages ///