{شناخت شناسنامه ای امام زمان(عج) - شماره 21}

 

پیش بینی ائمه از انحراف در مهدویت!

 

معصومین می دانستند به لحاظ اهمیت موضوع مهدویت افراد شیّادی پیدا شده و ادعاهای باطلی می کنند! لذا می بینیم صدها روایت نورانی به عنوان میراثی گران بها، از ایشان به ما رسیده؛ که او خواهد آمد، مردی از اهل بیت و از عترت پیامبر، از نسل فاطمه و از فرزندان حسین بن علی... برای نمونه:

قتاده بن سعید پرسید: «آیا مهدی حق است؟ گفت: آری حق است. گفتم: او از کدام تیره است؟ گفت: از قریش. گفتم: از کدام شاخه ی قریش؟ گفت: از گروه بنی هاشم. گفتم: از کدام گروه بنی هاشم؟ گفت: از فرزندان عبدالمطلب. گفتم: از کدام فرزند عبدالمطلب؟ گفت: از فرزندان فاطمه»

ولی در این میان دست های ناپاکی - به عناوین مختلف - کار را دشوار کردند؛ از جعل روایاتی بر انکار اصل مهدویت گرفته تا او را از نسل عباس عموی پیامبر معرفی کردند!! یا او را فرزند عبدالله نامی دانستن!! یا آن حضرت را از نسل امام حسن مجتبی معرفی کردند...!

 

(الفتن، نعیم بن حماد، ج۱، ح۱۰۸۲ ؛ درسنامه مهدویت، ج۱، درس۸)

 

Rread the rest 

 

{Acquainting oneself with the Imam of each era - No.21}

 

The Imams’ predictions of deviations in Mahdism

Regarding the importance of Mahdism, the infallible Imams knew that there would be some frauds who will have invalid claims. Thus, we have recieved hundreds of bright narrations from them as a valuable heritage; showing that he will come, a man from Prophet’s household, from Fatimah’s generation, from Hussain ibn Ali’s children… as an example:

Qatada ibn Said once asked: “Is Mahdi (PBUH) real?” another answered: “Yes, he is real”. I asked: “What family is he from?” he said: “From Quraysh.” I asked: “From which branch”; he said: “Bani Hashim.” I asked: “From which group”; he said: “From Abdulmutallab’s children”. I asked: “From which children of him?” he said: “From Fatimah’s.”

But there are some people who have complicated this subject in different ways; whether forging the narrations to deny the Mahdism doctrines or introducing him from the generation of Abbas, Prophet’s uncle, or considering him as a child of one man named Abdullah, or introducing him from the generation of Imam Hassan (PBUH)…

(Al- Fetan, Nu'aym ibn Hammad, vol. 1, Hadith 1082 , Darsname Mahdaviat, vol. 1, lesson 8)

 

 

21a

 

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ؛ موسسه مصاف masaf.ir

///   اینستاگرام فارسی :      mmahdaviat  ///  تلگرام فارسی :    T.me/Mahdaviat ///

///   Instagram English Pageislam_pfr  ///  باللغة العربیة :   mahdavimessages ///