{دلایل عقلی امامت و مهدویت - شماره 16}

 

مبانیِ نقلی؛ مبانیِ عقلی (قسمت۲)

 

بنا بر آنچه در قسمت قبل گفته شد، این دلیل و ادله فراوان دیگر از روایات، امام و حجت الهی باید همیشه وجود داشته باشد. نمی توان زمانی را تصور کرد که خالی از حجت الهی باشد. پس نمی توان زمان ما را خالی از وجود حجت الهی دانست. بنابراین، امام زمان در زمان ما وجود دارد و زنده است.

امام صادق(ع) فرمودند: «ما امامان، امان اهل زمین هستیم؛ چنان که ستاره‏ها امان اهل آسمان اند. ماییم که خدا به وسیله ما آسمان را نگاهداشته تا بر زمین نیفتد. جز با اجازه او و براى ما آن را نگهداشته تا بر اهلش موج نزند و براى ما باران ببارد و رحمت خویش نشر کند و زمین برکات خود را بیرون دهد. اگر امام در زمین نباشد، زمین اهل خود را فرو می برد. از روزى که خدا آدم را آفرید، خالى از حجت نیست که یا ظاهر و مشهور بوده است و یا غایب و مستور و تا قیامت هم خالى نمی ماند. او، حجت خدا است. اگر چنین نباشد، خدا را نمی پرستند.

سلیمان، راوى حدیث، می گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم: چگونه مردم از امام غائب بهره ‏مند شوند؟ فرمود: چنان که با آفتاب پس ابر بهره ‏مند می شوند».

 

(فصلنامه انتظار ج ۱ ص ۶۶)

 

Read the rest 

 

{Rational reasons for Imamate and Mahdism - No.16}

 

The basics of the narrations; the basics of the rationalism (Part 2)

Based on what was said in the previous part, this reason and many other reasons from narrations, Imam and divine proof must always exist. It’s not possible to imagine a time that there is no divine proof. So, our time can’t be without the existence of a divine proof. Therefore, Imam Mahdi (PBUH) exists in our time and he is alive.

Imam Sadiq (PBUH) said: “We, the Imams, are safety for the inhabitants of the earth; just as stars are safety for the inhabitants of the sky. God has kept the sky from falling to the earth by us. (It has not been kept) Unless with His permission and for us, so it does not destroy its inhabitants and He pours rain for us and spreads His mercy and the earth gives out its blessings. If an Imam doesn’t exist on the earth, the earth will swallow its inhabitants. Since the day God created Adam, the earth hasn’t been without a Proof, either he was apparent and known or absent and hidden, and it won’t without a proof till the Judgement Day. He, is the Proof of God. If not, they will not worship God.

Suleyman, the narrator of the hadith, says: “I asked Imam Sadiq (PBUH): “How do people benefit from the absent Imam?” He said: “As they benefit from the sun behind the clouds.””

( “Entezar” Quarterly, v. 1, p. 66)

 

 

16n

 

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ؛ موسسه مصاف masaf.ir

///   اینستاگرام فارسی :      mmahdaviat  ///  تلگرام فارسی :    T.me/Mahdaviat ///

///   Instagram English Pageislam_pfr  ///  باللغة العربیة :   mahdavimessages ///