{حکایات و تشرّفات - شماره 16}

 

عاقبت آزارِ منتظران

 

مردی از اهل سنّت سامره، که نام او  مصطفی الحمود بود، از خادمان حرم بود  که کاری جز اذیت و آزار زائران و گرفتن مال آنها با هر حُقه ای، نداشت و اکثر اوقات در سرداب مقدس بود، در آن مکان کوچک که پشت قسمت ناصر عباسی است و اغلب زیارات مربوط را حفظ داشت و هر کس داخل میشد در آن مکان شریف و شروع می کرد انجام زیارت، او که از خباثت چیزی کم نداشت، آن شخص زائر را از حالت زیارت و حضور قلب می انداخت و مدام زائر را متوجه توهین ها و مزخرفات خود می نمود

شبی در خواب، حضرت حجت علیه السلام را دید که به او میفرماید: تا کی زائران مرا می آزاری و نمیگذاری زیارت بخوانند؟ تو را چه به مداخله در این کار؟ بگذار ایشان را (راحت باشند) و آنچه میگویند. سپس بیدار شد در حالتی که هر دو گوشش را خداوند کر نمود پس از آن دیگر چیزی نشنید و زائران از (شرّ) او راحت شدند و این چنین بود تا آنکه فوت کرد.

( کتاب نجم الثاقب، ۴۷۳ )

 

Read the rest 

 

{Visiting Imam Mahdi and Its Stories - No.16}

 

The consequence of annoying awaiting people

A Sunni from Samarra, named Mustafa Al-Hamud, was one of the servants of Haram, but he was always annoying the pilgrims and causing them distress and usurping their properties with any tricks. And most of the time he was in the holy cellar at the small platform, which is behind the place of Nasir Abbasi. He knew most of the recitations by heart. He was such a wicked person that used to disturb the attention of whoever entered that holy place and started reciting the Ziyarat and made them notice his nonsense.

One night he saw Imam Mahdi (PBUH) in a dream telling him: “how long do you want to annoy my pilgrims and not let them recite the Ziyarat? Why do you think you can intervene in this matter? Let them free to recite what they like.” He woke up while Allah (God) has made both his ears deaf. After that, he heard nothing and pilgrims became free from his mischief and he was like that until he died.

(The book of “Najm as-Saqib”, p. 473)

 

 

16i

 

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ؛ موسسه مصاف masaf.ir

///   اینستاگرام فارسی :      mmahdaviat  ///  تلگرام فارسی :    T.me/Mahdaviat ///

///   Instagram English Pageislam_pfr  ///  باللغة العربیة :   mahdavimessages ///