{منجی در ادیان - شماره 23}

 

سرانجامِ جهان ...

 

طبق آموزه های هِندو، حرکت جهان در زمان، به «شکل دَوَرانی» ست؛ یعنی آغاز جهان کنونی که ما در آن زندگی می کنیم، نقطه پایان مرحله دیگری از هستی می باشد [بصورت حرکت دایره وار] در پایان هر دور، جهان به پایان می رسد و پیش از آن برای ورود به دورِ جدید آماده می شود.

برخی ادیان قائل به «حرکت خطی» جهان هستند؛ یعنی عالم در نقطه ای آغاز شده و در نقطه ای هم به پایان می رسد؛ مثل انسانی که یکبار زائیده می شود و یکبار می میرد، جهان نیز فقط «یکبار» به پایان می رسد.

بودا و هندو قائل به حرکت دَورانی (یا همان دایره وار) هستند / زرتشت، یهود، مسیحیت و اسلام قائل به حرکت خطی اند.

 

(منجی در ادیان، شاکری، ص۲۱۶)

 

Read the rest 

 

{Seeking the Savior in Different Religions - No.23}

 

The end of the world…

According to Hinduism, the world’s motion in time is “circular”; meaning the beginning of our world wherein we live, is the end point of another stage of existence [like a circular movement]. At the end of each turn, the world terminates and before that it gets ready to enter the new turn.

Some religions believe in “linear motion” of the world; impling that the universe has initiated at one point and ends at another point; like a person who is born once and dies once, the world will also terminate only “once”.

Budism and Hinduism believe in circular motion/ Zoroastrianism, Judaism, Christianity and Islam believe in linear motion.

(The Savior in religions, Rouhollah Shakeri, p. 216)

 

23d

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ؛ موسسه مصاف masaf.ir

///   اینستاگرام فارسی :      mmahdaviat  ///  تلگرام فارسی :    T.me/Mahdaviat ///

///   Instagram English Pageislam_pfr  ///  باللغة العربیة :   mahdavimessages ///