{سبک زندگی مهدوی - شماره 17}

 

جایگاه برادر بزرگ تر

 

در سبک زندگی غربی، افراد برابرند و هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. هیچ کس جایگاه ویژه ای ندارد. حتی در خیلی مواقع دیده میشود همین که افراد به سن قانونی میرسند، دیگر نه پدر میشناسند و نه برادر بزرگتر.

اما سبک زندگی دینی، اینطور نیست. هر کسی، جایگاهی دارد و به نسبت جایگاهی که دارد، احترام مخصوص خود را میطلبد. انسان منتظر که دنبال کسب رضایت امام زمانش است و آن رضایت را در عمل به سبک زندگی دینی میداند، در این موضوع هم به دنبال نگاه و سبک زندگی مورد توجه اهل بیت میگردد.

حضرت رضا(ع) میفرمایند: در میان برادران، برادر بزرگتر دارای مقام و منزلت ویژه ای است و در خانواده جایگاه پدری دارد. (تحف العقول ص۴۴۲)

 

Read the rest 

 

{Mahdavi Lifestyle - No.17}

 

The position (dignity) of elder brother

In western lifestyle people are equal, with no difference from each other. No one has a special dignity. It’s been even observed that in many cases, when people reach the legal age, they leave their family behind as if they know neither the father nor the elder brother.

But the religious lifestyle contradicts this. Everyone has his/her own position (dignity) and deserves a special respect in proportion to the position. An awaiting person who seeks the satisfaction of Imam Mahdi (PBUH) and pursuits this satisfaction in the religious lifestyle, will also look for the lifestyle of Ahl al-Bayt in this matter.

Imam Reza (PBUH) says: “Among the brothers, the elder brother has a special dignity (degree) and he has the father authority  in the family (Tuhaf al-Uqul, p. 442).

 

 

17s

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ؛ موسسه مصاف masaf.ir

///   اینستاگرام فارسی :      mmahdaviat  ///  تلگرام فارسی :    T.me/Mahdaviat ///

///   Instagram English Pageislam_pfr  ///  باللغة العربیة :   mahdavimessages ///