{حکایات و تشرّفات - شماره 17}

 

به مردم بگو دعا کنند خدا فرجم را نزدیک کند.

 

خطیب توانا و سخنور دانشمند حجت الاسلام کافی نقل کردند: یک نفر از رفقا از یزد نامه ای به من نوشته؛ آدم دینی خوبی است از عاشقان امام زمان است، از رفقای من است. در نامه چیزی نوشته که مرا چند روز است منقلب کرده؛ گرچه این پیغام خیلی به علما رسیده، به مرحوم مجلسی گفته به شیخ مرتضی انصاری گفته به شیخ عبدالکریم حائری گفته و... ، این بنده خدا نوشته: من چهل شبِ چهارشنبه از یزد می آمدم مسجد جمکران، توسلی و حاجتی داشتم.

شب چهارشنبه چهلمی، دو هفته قبل بود. در مسجد جمکران خسته بودم، گفتم ساعتی اول شب بخوابم، سحر بلند شوم برنامه ام را انجام بدهم. در صحن حیاط هوا گرم بود، خوابیده بودم یک وقت دیدم از در مسجد جمکران یک مشت طلبه ها ریختند تو، گفتم چه خبر است؟ گفتند: آقا آمده.

من خوشحال دویدم رفتم جلو، آقا را دیدم اما نتوانستم جلو بروم. حضرت فرمودند: برو به مردم بگو دعا کنند خدا فرجم را نزدیک کند.

به خدا قسم آی مردم دعاهایتان اثر دارد، ناله هایتان اثر دارد. خود آقا به مرحوم مجلسی فرموده: مجلسی به شیعه ها بگو برایم دعا کنند. هِی پیغام می دهد، به خدا دلش خون است.

 

(کتاب ملاقات با امام زمان در مسجد جمکران، ص۱۵۸)

 

Read the rest 

 

{Visiting Imam Mahdi and Its Stories - No.17}

 

Say people to pray...

The great and eloquent scientist, Hujjat al-Islam Kaffi, quoted: “One of my friends from Yazd wrote a letter to me. He is a good religious man, from the lovers of Imam Mahdi (PBUH). His letter impressed me for a few days, although the same message has already reached many Ulamas (scholars) like late Allamah Majlesi, Sheikh Morteza Ansari, Sheikh Abdol Karim Haeri and etc. He wrote: ‘I came from Yazd to Jamkaran Mosque for forty nights on Wednesdays to pray for a request (Hajat).

The 40th Wednesday night was just two weeks ago. I was tired at Jamkaran mosque and decided to sleep a bit at night and then to wake up by dawn and do my prayers. It was warm in the courtyard. I was sleeping. Out of a sudden, I saw a crowd of seminary students rushing in from the door of the mosque. I said: ‘What’s happened?’ They said: ‘His Holiness is coming.’

I moved forward quickly and happily. I saw Imam Mahdi (PBUH), but I couldn’t go forward any further. His Holiness said: ‘Go to the people and tell them to pray for hastening my Reappearance.’

I swear to God that your prayers are effective; your groans are effective. Imam Mahdi (PBUH) himself has said to the late Allamah Majlesi: ‘Majlesi; tell the Shias to pray for me.’

He sends the message, constantly. Swear to God that his heart is full of pain.”

(The book of “Visiting the Imam of the Time in Jamkaran Mosque”, p. 158)

 

 

17i

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ؛ موسسه مصاف masaf.ir

///   اینستاگرام فارسی :      mmahdaviat  ///  تلگرام فارسی :    T.me/Mahdaviat ///

///   Instagram English Pageislam_pfr  ///  باللغة العربیة :   mahdavimessages ///