{رجعت - شماره 7}

 

امکان هر چیز، به دو قسم تقسیم می‌شود: امکان ذاتی و امکان وقوعی.

شکی نیست که رجعت، به خودی خود، دارای امکان ذاتی است؛ چرا که زنده کردن مردگان چه در دنیا و چه در آخرت، در توان و قدرت خداوندی است که آنها را برای اولین بار آفریده و هیچ خردمندی در آن شک ندارد.

بهترین دلیل بر امکان یک چیز، وقوع آن است. امکان وقوع رجعت، با بهره گیری از آیات قرآن و نیز براساس شواهد تاریخی، به سادگی قابل اثبات است.

زنده شدن هفتاد نفر از قوم حضرت موسی (١)،

زنده شدن کشته بنی اسرائیل (٢)،

زنده شدن هزاران نفر (٣)،

زنده شدن مردگان به دست حضرت عیسی (۴)؛

از نمونه های امکان وقوع رجعت در آیات قرآن است.

[١. سوره بقره، آیه ۵۵ و ۵۶؛ 2. سوره بقره، آیه ٧٢ و ٧٣؛ 3. سوره بقره، آیه ٢۴٣؛ 4. سوره ال عمران، آیه ۴٩]

 

7cc

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)