{منجی در ادیان - شماره 27}

 

آیا میدانستید نام حضرت علی و امام مهدی در کتاب هندوها آمده؟!

در "کتاب پاتیکل" از آخرالزمان نوشته:

چون مدت روز تمام شود، دنیای کهنه، نو شود و صاحب ملک تازه، پیدا شود از فرزندان و پیشوای بزرگ جهان که یکی «ناموس آخرالزمان» و دیگری «صدیق اکبر» یعنی وصی بزرگتر وی که «پشن» نام دارد و نام آن صاحب ملک تازه «راهنما» است، به حق پادشاه می شود و خلیفه «رام» باشد و حکم براند، او را معجزه بسیار باشد... دولت او بسیار کشیده شود و عمر او از فرزندان «ناموس اکبر» زیاده باشد و آخر دنیا به او تمام شود.

 منظور از «ناموس آخرالزمان»، ناموس اعظم الهی، حضرت محمد است،

«پشن» نام هندی حضرت علی است،

«راهنما» نام مقدّس حضرت مهدیست،

«رام» در لغت سانسکریت، اسم خداوند است.

[منجی در ادیان، شاکری، ص۲۲۶]

 

27d

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)