{یمانی دروغین - شماره 6}

 

علت به‌کاربردن واژهٔ «الحسن» برای «احمد‌بصری»:

با توجه به اینکه «عشیره ابوسویلم» در سه منطقهٔ «ناصریه»، «بصره» و «کربلا» ساکن هستند، ساکنین این عشیره در «ناصریه» و «بصره» را با عنوان «آل‌حسن» و ساکنان کربلاء را «بنی‌حسن» می‌نامند.

احمد نیز که از عشیرهٔ مستقر در بصره است با عنوان «الحسن» شناخته می‌شود. نکتهٔ قابل توجه این است که این عشیره از سادات نیستند.*۱

نام پدر «احمد بصری»، اسماعیل و نام مادرش «بثینه نجم»، از طایفهٔ «هنبوش» و از قبیلهٔ «ابوسویلم ناصریه» هستند. «احمد بصری» نَسَب خـود را این‌گونه تشریح کرده است: «احمد‌بْن اِسماعیل‌بن صالح‌بن حسین‌ب‍ْن سلمان‌بْن الامام محمد‌بْن‌ الحسن‌ العسکری.»

این یکی از شگردهای رایج در میان مدعیان مهدویت است که نسب‌نامه را جعل و خود را به خاندان اهل‌بیت منتسب می‌کنند.  «احمد‌ الحسن» هم با اینکه اصل‌و‌نسب او معلوم است، سیادت را برای خودش جعل کرده است.

[۱- الطامة الکبری، ناصـر مهدی محمـد‌البصری، ص ۱۸]

 

6af

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)