{یمانی دروغین - شماره 10}

 

از دیگر ادعاهای احمدالحسن بصری، نیابت و سفارت از جانب امام دوازدهم است. در زمان غیبت کبری حتی ارتباطِ باواسطه با حضرت، از طریق نایب خاص نیز قطع شده و کسانی که ادعای مشاهده، وساطت و نیابت خاصه و سفارت کنند، دروغ‌گو هستند.

براساس دیدگاه و نظرات تمامی علمای شیعه، ادعای نیابت خاصه و همچنین سفارت در زمان غیبت‌کبری، مساوی با کفر بوده و هرکس مدعی آن باشد گمراه و گمراه‌کننده است.

امام‌زمان در توقیعی به آخرین نایب خود سَمری می‌فرمایند: «...به‌زودی کسانی نزد شیعیان من آیند و ادّعای مشاهده می‌کنند، بدانید هرکه پیش از خروج سفیانی و صیحهٔ آسمانی ادّعای رویت و مشاهده کند، دروغگویی مفتر است.»*۱

[۱. احتجاج طبرسی، جلد ۲.]

 

10af

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)