{منجی در ادیان - شماره 8}

 

خداوند جهان را به نور خود روشن خواهد کرد[1]

حتی اگر کسی بیمار باشد، ذات الهی به خورشید فرمان خواهد داد تا وی را شفا دهد[2]

از اورشلیم آب روان جاری خواهد ساخت و هر بیماری به واسطه آن شفا خواهد یافت[3]

درختان را وادار میکند تا هر ماه میوه آورند و انسان از آن میوه ها میخورد و شفا میابد[4]

تمام شهرهای ویران شده را از نو آباد خواهد کرد و در جهان جایی ویرانه یافت نخواهد شد[5]

گرگ با برّه سکونت خواهد داشت، پلنگ با بزغاله، شیر با گاو و گوساله خواهند خوابید. طفل شیر خواره دست خود را بر لانه افعی خواهد گذاشت[6]

مرگ را تا ابد نابود خواهد ساخت و خداوند اشک را از روی هر چهره ای پاک میکند[7]

[منابع: 1- اشعیاء، باب60، آیه19. 2- ملاکی، باب4، آیه2. 3- حزقیال، باب 47، آیه9. 4- همان، آیه12 5- همان، باب 16، آیه55. 6- اشعیاء، باب 11، آیات6 تا 8 7- همان، باب 25، آیه8]

 

8d

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)