{امام مهدی در قرآن - شماره 11}

 

و اِذِابتَلی اَبراهیمَ رَبُهُ بِکَلِماتٍ فاتمهن... [بقره / 124 ]

ترجمه: {و (به یاد آوردید) همنگامیکه خداوند، ابراهیم را با وسائل گوناگونی آزمود و او به خوبی از عهده این آزمایشها برآمد.}

مفضل میگوید از امام صادق پرسیدم در این آیه، منظور از «کلمات» چیست؟ امام فرمودند : منظور همان کلماتی است که آدم از پروردگارش یاد گرفت و توبه کرد؛ آن وقتی که گفت: " خدایا به حق محمّد، علی، فاطمه، حسن و حسین، توبه ام را بپذیر " و توبه اش پذیرفته شد؛ او توّاب و رحیم است. عرض کردم: معنای «فَأتَمَّهُن» چیست؟ امام فرمودند: یعنی تمام کرد ایشان را تا قائم به عدد دوازده امام.

[البرهان فی تفسیر القرآن، ج1،ص317 ؛ کمال الدین، ج2 ،ص358]

 

11h

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)