{مهدویت و رسانه - شماره 11}

 

پیام و مخاطب، دو جزء مهم و جدا نشدنی از رسانه هستند. اینکه محتوای یک رسانه مورد قبول مخاطب قرار بگیرد، به میزان قابل توجهی به داشتن این سه بخش وابسته است:

هر چه پیام، دارای اصالت و اعتبار بیشتر و منبع معتبرتری باشد، احتمال پذیرش آن از سمت مخاطب افزایش می‌یابد.

منطق و استدلال محتوا (پیام) باید آنقدر قوی و کافی باشد، که مخاطب به راحتی و بدون صرف وقت (برای پیدا کردن ناهماهنگی) قانع شده و آن را بپذیرد.

جاذبه های عاطفی، برای ارائه مناسب یک محتوا، مانند تزئینات برای غذاست. جاذبه های احساسی قوی و بجا، مخاطب را برای تغییر نگرش و پذیرش سریع یک موضوع ترغیب میکند.

[مقاله مهدویت و رسانه]

 

11dd

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)