{امام مهدی در قرآن - شماره 14}

 

ترجمه آیه 7 سوره آل عمران :

او کسی است که این کتاب را بر تو نازل کرد، قسمتی از آن آیات محکم است [یعنی صریح و روشن است] آنها اساس کتاب هستند و قسمتی دیگر متشابه است [که توضیح و تاویل پذیرند] اما کسانی که در دلهایشان انحراف است، به دنبال متشابهاتند تا فتنه انگیزی کنند و تأویل [نادرست] برایش می طلبند! با آنکه تأویل آنها را جز خدا و ریشه داران در دانش کسی نمیداند...

امام صادق فرمودند: مائیم راسخون در علم و ما میدانیم تأویل متشابه قرآن را.

[تفسیر نور الثقلین، ج1، ص316 / الکافی، ج1، ص213]

 

14h

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)