{آخرالزمان - شماره 7}

 

طبق آموزه های آئین مسیحیت، پیش از پایان عالم، فشار و سختی و زلزله های پی در پی اتفاق می افتد و عده زیادی از مردم را هلاک می کند. قحطی و وبا پدید می آید و نشانه های بزرگ و هولناک از آسمان ظاهر خواهد شد.

«و قحطی ها و وباها و زلزله ها در جای ها پدید آید» در جای دیگر  اینگونه بیان می‌کند: «در روی زمین عُسرَت و تنگی در جامعه روی خواهد داد و بر زمین، تنگی و حیرت برای امت ها روی خواهد داد.»

[انجیل مرقس، باب ٢١، آیه ١١؛ متی، باب ٢۴، آیه ٧]

به نظر می رسد در اینجا منظور از «حیرت برای امت ها روی خواهد داد»، حیرت و گم شدگی در رسیدن به حق و عدم تشخیص حق از باطل باشد و یا حیرت از اتفاقات عجیبی که در آخرالزمان می افتد.

 

7gg

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)