{انحرافات مهدویت - شماره 13}

 

استفاده از ویژگی خاص ظاهری، یکی از عواملی بوده است که جریان سازان بتوانند به راحتی مردم را فریب دهند؛ مثلا داشتن لباس روحانیت، سید بودن، برخورداری از بیان جذاب و...

البته ادعاهای عجیب جریان سازان در جلب جوانان نیز بی تاثیر نبوده؛ مانند ادعای همسری امام زمان و...

[درسنامه مهدویت، جلد ۴، ص ١٨٠]

 

13ee

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)