{انحرافات مهدویت - شماره 2}

 

در گام اول ما به عواملی می پردازیم که باعث پیدایش جریان های انحرافی می شوند. عوامل پیدایش جریانهای انحرافی، خود به دو گروه تقسیم می شوند:

- عوامل پدید آورنده

- عوامل استمرار بخش

یکی از عوامل مهم پدید آورنده فرقه ها، ناآگاهی توده مردم است. به همان اندازه که دانش و آگاهی باعث هدایت و نجات می شود، جهل و ناآگاهی، سبب گمراهی و به بیراهه رفتن انسان خواهد شد. افراد جریان ساز فرقه های انحرافی، همیشه از جهل و ناآگاهی افراد، بیشترین استفاده را کرده اند.

آگاهی های معتبر در عرصه مهدویت، به راستی باعث می شود تا علاقه مندان به این عرصه و جریان، هرگز فریب افراد منحرف را نخورده و خود را از این جریان ها دور نگه دارند.

[درسنامه مهدویت، ج ٤، ص ١٧١]

 

2ee

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)