{انحرافات مهدویت - شماره 11}

 

یکی دیگر از ویژگی های جریان سازان این است که همواره خودشان را به جای حقیقت، اصل و محور قرار می دهند و چون خود را دارای کرامات و توانمندی های بسیاری نشان داده اند، مریدانشان همواره نگران جدا شدن از ایشان هستند.

ویژگی دیگر این جریان ها، استفاده از روایات ساختگی و چند پهلو است تا بتوانند در زمان گرفتاری با تفسیرهای من در آوردی، خود را از مهلکه نجات بدهند.

[درسنامه مهدویت، جلد ۴، ص ١٧٨]

 

11e

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)