امام زمان عجل الله فرجه در توقیع خود به شیخ مفید، گناهان ما را دلیل اصلی غیبت میدانند و میفرمایند:

تنها چیزی که ما را از آنان پوشیده میدارد، اعمال ناخوشایندشان است که به ما میرسد و از آنان نمیپسندیم و انتظار نداریم.

[کتاب مکیال المکارم ج2]

ما تو را در قعر چاه انداخته ایم، یوسف زهرا چاه را گم کرده ایم.

 

t5

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)