{مهدویت و رسانه - شماره 2}

 

برای بیان این موضوع ابتدا باید قدرت و انواع آن را تعریف کنیم.

«قدرت عبارتست از توان تحمیل اراده خود به طبیعت، دیگران و خود»

همه افراد در طول روز کم و بیش از قدرت استفاده میکنند، تنها میزان و ابزار و شیوه آن متفاوت است. قدرت خود چند نوع دارد:

قدرت سخت: که همان قدرت و توان نظامی است.

قدرت نیمه سخت: که با استفاده از اعضای یک کشور، دولتی دست نشانده در آن کشور به وجود آورده و از این طریق بر دولت، بازار و ارکان مهم آن جامعه تسلط پیدا میکند.

قدرت نرم: که بیشتر ناظر بر ابعاد فرهنگی، روانی و اطلاعاتی است. در این نوع قدرت بجای تسلط و تصرفِ سرزمین یا دولت، تصرفِ ذهن ها و قلب ها در دستور کار است. ابزار رسیدن به چنین هدفی در اولویت نخست رسانه های فرهنگی و اطلاعاتی است.

[مقاله مهدویت و رسانه، علیرضا پورمسعود]

 

2dd

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)