{مهدویت و رسانه - شماره 3}

 

در پیام قبل گفتیم که قدرت نرم کارش تصرف ذهن ها و قلب هاست و مهم ترین ابزار آن رسانه است. اما چگونه؟

برای پاسخ به این سؤال باید ابتدا قدرت نرم را شناخت.

قدرت نرم یعنی اولویت ها و انتخاب های دیگران را با شیوه ی غیر مستقیم و بدون تهدید، مطابق خواسته ها خود تغییر دهیم.

در قدرت نرم از روش القاء (تلقین) و اقناع سازی (متقاعد کردن) استفاده میشود.

«اگرچه بین این سه نوع قدرت (قدرت سخت، نیمه سخت و نرم) ارتباطی منطقی برقرار است، اما امروزه دو نوع اول، بیشتر با عنوان پشتیبان عمل میکنند و نقش کلیدی را قدرت نرم بازی میکند»

[مقاله مهدویت و رسانه، علیرضا پورمسعود ؛ جنگ نرم، داوود رنجبران، ص ١٨؛ ٢٧ و ٢٨]

 

3dd

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)