{انحرافات مهدویت - شماره 14}

 

مهمترین پیامد منفی جریانهای انحرافی، تزلزل در باورهای دینی و مذهبی افراد است که این خود گناه بزرگ و نابخشودنی است. وقتی مریدی از رهبر خود سرخورده میشود و از جریان آنها جدا میشود نسبت به دین و افراد دیندار بدبین میشود و اعتقادات دینی خود را از دست میدهد.

پیامد بعدی این انحرافات، از بین بردن سرمایه های فکری است. بدون شک امروزه مکتب اهل بیت، بیش از هر زمان دیگری نیازمند استفاده از نیروهای فکری در زمینه های مختلف است. از دست رفتن این نیروها، خسارت بزرگی به پیروان اهل بیت وارد میکند.

[درسنامه مهدویت، جلد ۴، ص ١٨٠ و ١٨١]

 

14ee

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)