{انحرافات مهدویت - شماره 15}

 

همانطور که هیچگاه دو دو تا پنج تا نمی شود، شخص آگاه هم منحرف نمی شود، پس برای پیروزی باید علمی مبارزه کرد. در این پیام به راهکارهای علمی برای رویارویی با جریان های انحرافی میپردازیم.

🔸 استفاده از آگاهی های معتبر:

در گام اول باید آگاهی هایمان را افزایش دهیم آن هم از نوع معتبرش.

🔸 طراحی سامانه مهندسی فراگیر مهدویت:

در گام دوم همه (اعم از روحانیون و کسانی که در حوزه فرهنگ به فعالیت میپردازند) باید با یک کار سیستمی و هماهنگ شده، به رویارویی با جریان های انحرافی بپردازند.

🔸 خردورزی و پرهیز از خرافات:

باید آموزه های مهدوی خردمندانه باشد و از بیان خرافات پرهیز شود.

[درسنامه مهدویت، جلد ۴، ص ١٨١ و ١٨٢]

 

15ee

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)