{امام زمان از منظر روایات - شماره 38}

 

امام صادق میفرمایند: "نداکننده ای از آسمان به نام حضرت قائم ندا سر می دهد و هر که در مشرق و مغرب است می شنود؛ هیچ خفته ای نمی ماند مگر اینکه بیدار می گردد، و هیچ ایستاده ای نمی ماند مگر اینکه می نشیند، و هیچ نشسته ای نمی ماند مگر اینکه از وحشت آن صدا بر دو پای خویش بر می خیزد.وحشتی در ماه رمضان که خفته را بیدار گرداند و شخص بیدار را به وحشت افکند."

[غیبت نعمانی - باب ١٤]

کی میرسد که بیایی...

 

38f

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)