{انحرافات مهدویت - شماره 18}

 

یکی از فرقه ها و شاید اولین فرقه ای که در مهدویت دچار انحراف شد، کیسانیه بود. کیسان شاگرد محمد بن حنفیه بود، او محمد را امام میدانست و برای او مراتب و درجاتی قائل شد که خارج از حد وی بود. کیسانیه بعد از درگذشت محمد بن حنفیه به دو گروه تقسیم شدند:

گروه اول؛ مرگ محمد را انکار کرده و گفتند او پنهان شده تا روزی که به او امر شود ظهور کند. این دسته، وی را همان امام منتظر می دانند.

گروه دوم؛ مرگ محمد را باور کردند و پس از او، ابوهاشم عبدالله بن محمد را به امامت برگزیدند و به حلول روح محمد در بدن هاشم اعتقاد یافتند.

کیسانیه بعد از محمد بن حنفیه دوازده فرقه شد.

[درسنامه مهدویت، جلد ١، ص ١٠٢]

 

18ee

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)