دعای عهد در سرنوشت دخالت دارد

یکی از مسائلی که حضرت امام روزهای آخر به من توصیه می کردند، خواندن دعای عهد است که در آخر کتاب مفاتیح آمده است.

می گفتند: « صبح ها سعی کن این دعا را بخوانی چون در سرنوشت دخالت دارد ».

چیزی که به خانواده می گفتند تا اول از همه به آن عمل کنند انجام واجبات و دوری از محرمات بود.

[به نقل از فاطمه طباطبایی- شاهد بانوان-شماره167]

 

5z

 

منبع : کانال مصاف (Masaf@)