{مهدویت در نگاه اهل سنت - شماره 12}

 

از جمله موضوعات مشترک بین شیعه و سنى، نزول فرشتگان براى یارى حضرت مهدى هنگام ظهور است.

ابونعیم، از امیرالمومنین نقل میکند: «مهدى خروج خواهد کرد و خداوند به وسیله سه هزار فرشته وى را یارى میکند...» 

[کنجى شافعى، البیان فی أخبار صاحب الزمان، باب ١٩، ص ٨۴]

 

12aa

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)