{انحرافات مهدویت - شماره 5}

 

آخرین عامل از عوامل پدیدآورنده پیدایش جریان های انحرافی، حمایت دشمنان است. حمایت دشمن از جریان های انحرافی یک پدیده مثبت برای ما است. ولی قبل از آن باید دشمنت را بشناسی، مثلا باید بدانی دشمن دست به هر کاری می زند تا مهدی باوران را منحرف کند.

چرا؟ چون باور به مهدی موعود، حرکت زا است و این حرکت به سمت ظلم ستیزی است. شما می توانید با همین فرمول جریان بهاییت را یک جریان باطل بدانید زیرا این جریان روابط دوستانه و مشهودی با حکومت های استعماری مثل انگلیس، آمریکا و اسرائیل داشته است.

واقعا تا کی باید جولان دادن دشمنان در افکارمان را تحمل کنیم؟

[درسنامه مهدویت، ج ۴، ص ١٧٣]

 

5ee

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)