{دولت کریمه امام عصر - شماره 18}

 

پیامبر اکرم فرمودند:

وزیران مهدی همه عَجَم (غیر عرب) هستند و در میان آنها یک نفر هم عرب نیست ولی به عربی سخن می گویند و آنها «خالص ترین» و «برترین» وزیران هستند.

[ینابیع الموده ج ۳ ص ۱۳۳]

 

18g

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)