{مهدویت در نگاه اهل سنت - شماره 4}

 

امام مهدى از اهل بیت رسول الله:

در ذخائر العقبى از رسول خدا چنین نقل شده است: «اگر از عمر دنیا جز یک روز باقى نماند، خداوند آن روز را طولانى کند، تا اینکه یکى از فرزندان من ظهور کند که هم نام من است.»

امام مهدى از نسل حضرت على:

سیوطى در عرف الوردى نقل کرده که رسول خدا، دست امیرالمومنین را گرفت و فرمود: «از نسل این شخص، به زودى جوانى خروج خواهد کرد که زمین را پر از عدل و داد میکند...»

امام مهدى از نسل حضرت فاطمه:

ابن ماجه از امّ سلمه نقل کرده که او از رسول خدا شنیده است: «مهدى از خاندان من و از فرزندان فاطمه است.»

[درسنامه مهدویت، جلد ١، ص ٨٨ و ٨٩ ؛ بررسی تطبیقى مهدویت در روایات شیعه و اهل سنت، ص١٠٨ و ١١٣]

 

4aa

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)